1991. gada barikāžu dalībnieku biedrības statūti

“1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība”

1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir 1991. gada barikāžu dalībnieku biedrība (turpmāk tekstā – Biedrība)

1.2. Biedrība ir Latvijas Republikas 1991. gada barikāžu dalībnieku atbalsta atklātā sabiedriskā fonda tiesību un saistību pārņēmēja.

1.3. Biedrībai ir apaļais zīmogs ar pilnu nosaukumu, norēķina konti bankās un Valsts apstiprināta simbolika.

2. Biedrības mērķi un uzdevumi

2.1. Biedrības mērķi ir:

2.1.1. Apzināt un apkopot ziņas par 1991. gada janvāra un augusta notikumu dalībniekiem un viņu turpmāko darbību;

2.1.2. Apkopot ziņas par notikumu dalībnieku materiālo stāvokli;

2.1.3. Savākt un sistematizēt vēsturisko, vizuālo un citu veidu informāciju par 1991. gada notikumu norisi;

2.1.4. Izplatīt savākto materiālu masu informācijas līdzekļos un atsevišķos Biedrības izdevumos;

2.1.5. Informēt Valsts institūcijas par 1991. gada janvāra un augusta notikumu dalībnieku personu sociālo stāvokli;

2.1.6. Atzīmēt, kopt un apzināt 1991. gada janvāra notikumu piemiņas vietas Latvijā;

2.1.7. Veicināt izstāžu darbību par Latvijas brīvības notikumiem 1991. gadā;

2.1.8. Izstrādāt, finansēt un realizēt vēsturiskos pētījumus, šim nolūkam pieaicinot speciālistus vai ekspertus;

2.1.9. Organizēt piemiņas dienu sarīkojumus;

2.1.10. Pieņemt Latvijas un ārvalstu pilsoņu un organizāciju ziedojumus – naudu, sadzīves priekšmetus, pārtiku, medikamentus un citus aprūpei nepieciešamos priekšmetus;

2.1.11. Kā dāvinājumu pieņemt Latvijas Republikā vai ārvalstī esošus īpašumus;

2.1.12. Vadīt 1991. gada barikāžu muzeja darbību;

2.1.13. Sniegt priekšlikumus valsts institūcijām un pašvaldībām par piemiņas vietu atzīmēšanu un saglabāšanu;

2.1.14. Slēgt līgumus par konkrētu darbību veicināšanu ar pašvaldībām, organizācijām un privātpersonām;

2.1.15. Rīkot izstādes, izsoles, loterijas, konkursus, organizēt seminārus, konferences, nometnes, talkas un tikšanās.

2.1.16. Sadarboties ar Latvijas un ārvalstu līdzīgām biedrībām un sabiedriskām organizācijām, slēgt sadarbības līgumus.

2.2. Savu mērķu realizēšanai Biedrība sadarbojas ar visu līmeņu sabiedriskām un politiskām organizācijām, reliģiskām apvienībām, fiziskām un juridiskām personām Latvijā un ārvalstīs.

2.3. Biedrība valda un lieto tai piederošo mantu, rīkojas ar to. Tā var kļūt par mantisku vai nemantisku tiesību subjektu, veikt darījumus saskaņā ar savas darbības mērķiem un būt atbildētāja un prasītāja tiesā.

3. Biedrības darbības termiņš

3.1. Biedrība ir nodibināta uz nenoteiktu laiku.

4. Biedru iestāšanās Biedrībā un izslēgšanas no tās priekšnoteikumi

4.1. Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam  klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka Biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu Biedrībā pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēju lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par Biedrības biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no Biedrības rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no Biedrības ar valdes lēmumus, ja:

4.5.1. Biedrs vairāk kā 3 mēnešus nav nomaksājis biedru naudu;

4.5.2. Biedrs nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;

4.5.3. Biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;

4.5.4. Biedrs veic citu darbību, kas ir pretrunā ar šajos statūtos noteikto.

4.6. Jautājumu par Biedrības  biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no biedrības un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram piecu dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. Biedriem ir vienādas tiesības neatkarīgi no tā, vai šie biedri ir juridiskās vai fiziskās personas, kā arī neatkarīgi no tā, ka ir noteikta atšķirīga iestāšanās un biedru nauda.

5.2. Biedriem ir šādas tiesības:

5.2.1. Jebkurā laikā izstāties no Biedriem bez pārvaldes institūciju piekrišanas, par to rakstveidā paziņojot Valdei vai Biedrības prezidentam (turpmāk tekstā – Prezidents);

5.2.2. Piedalīties Biedrības pārvaldīšanā, vēlēt pārvaldes institūcijas un tikt ievēlētam tajos;

5.2.3. Iesniegt pieprasījumus par Biedrības vai tā atsevišķu amatpersonu darbu un viena mēneša laikā saņemt no Biedrības pārvaldes institūcijām atbildi;

5.2.4. Piedalīties pārvaldes institūciju (Biedru sapulces, Valdes)darbā un Biedrības darbības jautājumu izlemšanā. Klātesot Valdes sēdē, ja biedrs nav tās loceklis, viņam ir padomdevēja tiesības;

5.2.5. Izteikt savus priekšlikumus par Biedrības un tā pārvaldes institūciju darba pilnveidošanu;

5.2.6. Piedalīties Biedrības rīkotajos pasākumos, lai veicinātu Statūtos paredzēto mērķu sasniegšanu;

5.3. Biedriem ir šādi pienākumi:

5.3.1. Veicināt Biedrības mērķu un uzdevumu īstenošanu;

5.3.2. Ievērot Biedrības Statūtus un godprātīgi izpildīt tā pārvaldes institūciju lēmumus;

5.3.3. Savlaicīgi maksāt biedra naudu.

6. Biedrības struktūrvienības

6.1. Biedrībai ir tiesības veidot Latvijas Republikā savas filiāles (nodaļas), kā arī citas struktūrvienības, kurām ir tiesības atvērt norēķinu kontus bankās. Struktūrvienību nolikumus apstiprina Prezidents.

6.2. Statūtos paredzēto mērķu sasniegšanai Biedrībai ir tiesības veidot komersantus Latvijas Republikā Komerclikuma noteiktajā kārtībā.

7. Biedru sapulce

7.1. Biedrības augstākā lēmējinstitūcija ir biedru sapulce (turpmāk tekstā – Sapulce), ko sasauc reizi gadā.

7.2. Sapulces sasauc Valde. Paziņojums par Sapulci, norādot dienas kārtību, katram dalībniekam jāsaņem rakstiskā vai mutiskā formā ne vēlāk kā 14 dienas pirms Sapulces.

7.3. Ārkārtas Sapulci sasauc Valde pēc savas iniciatīvas vai pēc Prezidenta, Biedrības revīzijas komisijas (turpmāk tekstā – Revīzijas komisijas) vai vismaz 1/10 daļa biedru rakstveida pieprasījuma. Pieprasījumā jānorāda Sapulces sasaukšanas iemesla un darba kārtība.

7.4. Sapulces notiek Biedrības juridiskajā adresē vai citā vietā, kuru nosaka Valde.

7.5. Sapulci atklāj Valdes priekšsēdētājs, bet vadīt drīkst arī cits Sapulces iecelts vadītājs.

7.6. Sapulces norise tiek protokolēta. Sapulces protokolu paraksta Sapulces vadītājs un sekretārs.

7.7. Sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās ne mazāk kā 50% + dalībnieks.

7.8. Gadījumā, ja sapulcē nav kvoruma, atkārtotu sapulci var sasaukt ne vēlāk kā pēc 3 nedēļām. Šādi atkārtoti sasaukta sapulce ir lemttiesīga pie jebkura ieradušos biedru skaita.

7.9. Sapulcei ir tiesības pieņemt lēmumus visos jautājumos, kas skar Biedrības darbu.

7.10. Vienīgi Sapulce ir tiesīga:

7.10.1. Lemt jautājumus par Biedrības Statūtu grozīšanu un papildināšanu;

7.10.2. Ievēlēt un atcelt no amata Prezidentu, Valdes un Revīzijas komisijas locekļus;

7.10.3. Apstiprināt Biedrības finansiālās darbības gada pārskatu un darbības plānu;

7.10.4. Pieņemt lēmumu par Biedrības izbeigšanu, turpināšanu vai reorganizāciju;

7.10.5. Noteikt iestāšanās maksu un dalībnieku ikgadējo dalības maksu;

7.11. Katram biedram, pieņemot lēmumus Sapulcē, ir tiesības uz vienu balsi;

7.12. Sapulcei pieņemot lēmumus, balsošana notiek atklāti, izņemot gadījumus, kad Sapulces dalībnieki ar balsu vairākumu pieprasa aizklātu balsošanu.

7.13. Biedrības sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso 50% +1 klātesošais dalībnieks.

7.14. Lēmumus par Statūtu grozīšanu, Biedrības likvidāciju, Biedrības darbības galveno virzienu noteikšanu drīkst pieņemt ar 2/3 balsu vairākumu.

7.15. Sapulce ir tiesīga uzdot Valdei vai Prezidentam izlemt atsevišķus jautājumus, kurus Statūti ir paredzējuši Sapulces ekskluzīvā kompetencē.

8. Biedrības izpildinstitūcija

8.1. Biedrības izpildinstitūcija ir Valde, kas sastāv no 7 valdes locekļiem un kuras sastāvā ir prezidents. Valdes locekļus ievēlē ar Sapulces lēmumu uz četriem gadiem ar iespēju tikt pārvēlētiem uz jaunu termiņu.

8.2. Valde:

8.2.1. Uzņem un izslēdz biedrus;

8.2.2. Izveido darba grupas un dažādas komisijas noteiktu uzdevumu veikšanai;

8.2.3. Apstiprina štatu sarakstus un nosaka štata darbinieku, kā arī, izņēmuma gadījumos, vadošo darbinieku algas;

8.2.4. Apstiprina Biedrības gada budžetu;

8.2.5. Izlemj citus jautājumus, kas nav Sapulces ekskluzīvā kompetencē.

8.3. Valde ir lemttiesīga, ja balsošanā piedalās vairāk nekā puse no valdes locekļiem. Valde pieņem lēmumus ar vienkāršu balsu vairākumu. Ja balsis dalās vienlīdzīgi, lēmumu izšķir Valdes priekšsēdētāja balss.

8.4. Valde jautājumus izlemj, atklāti balsojot.

8.5. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt Biedrību katrs atsevišķi.

8.6. Valdes priekšsēdētāja funkcijas pilda Prezidents.

9. Biedrības prezidents

9.1. Sapulce ievēl Prezidentu uz četriem gadiem ar iespēju tikt pārvēlētiem uz jaunu termiņu. Prezidentu atbrīvo no amata pēc Sapulces lēmuma.

9.2. Prezidents:

9.2.1. Veic Biedrības darbības operatīvo vadību savas kompetences un tiesību ietvaros, kurus paredz šie Statūti, Sapulces un Valdes lēmumi;

9.2.2. Divu mēnešu laikā pēc finanšu gada beigām iesniedz Sapulcei Biedrības darbības pārskatu un grāmatvedības gada pārskatu.

9.2.3. Pārstāv Biedrību valsts un pašvaldību struktūrās, attiecībās ar citām organizācijām un personām. Prezidents var tam pilnvarot arī citu valdes locekli;

9.2.4. Bez īpaša pilnvarojama Biedrības vārdā slēdz līgumus ar iestādēm, organizācijām un privātpersonām vai uzdod to izdarīt citai pilnvarotai personai;

9.2.5. Realizē finansiālo darbību ar pirmā paraksta tiesībām finanšu dokumentos;

9.2.6. Regulāri informē Valdi, masu saziņas līdzekļus par Biedrības darbību kopumā;

9.2.7. Atskaitās Sapulcē par Valdes darbu;

9.2.8. Izlemj citus darba jautājumus, izņemot tos, kas ir Valdes vai Sapulces ekskluzīvā kompetencē;

9.3. Prezidenta prombūtnes laikā iepriekš minētās funkcijas pilda Prezidenta iecelts valdes loceklis.

10. Revīzijas komisija

10.1. Biedrības finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic Revīzijas komisija, 3 locekļu sastāvā, kuru ievēl Sapulce uz 4 gadiem ar iespēju tikt pārvēlētiem uz jaunu termiņu.

10.2. Revīzijas komisijas darbu vada Revīzijas komisijas priekšsēdētājs. Revīzijas komisija savus lēmumus pieņem ar vienkāršu balsu vairākumu.

10.3. Revīzijas komisijas locekļus pēc Sapulces lēmuma var atbrīvot no ieņemamā amata.

10.4. Revīzijas komisijas locekļi vienlaikus nevar būt valdes locekļi vai algoti štata darbinieki.

10.5. Revīzijas komisija:

10.5.1. No sava vidus ievēl priekšsēdētāju un sekretāru;

10.5.2. Veic Biedrības mantas un finanšu līdzekļu revīziju;

10.5.3. Pārbauda Biedrības un tās struktūru finansiālo darbību un lietvedību, par pārbaudes rezultātiem informējot Valdi un ziņojot SAPULCĒS;

10.6. Revīzijas komisija veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

10.7. Revīzijas komisijas locekļi pēc iespējas piedalās valdes sēdēs.

11. Biedru nauda

11.1. Biedri maksā biedru naudu un iestāšanās naudu, kuras lielumu nosaka Sapulce.

11.2. Iestāšanās naudu un biedru naudu drīkst iemaksāt arī ārzemju valūtā pēc Latvijas bakas noteiktā kursa.

11.3. Atsevišķos gadījumos Valde ir tiesīga atbrīvot no iestāšanās vai biedru naudas iemaksas, vai samazināt to apmērus.

11.4. Biedrības biedra izstāšanās vai izslēgšanas gadījumā iestāšanās nauda un biedru nauda netiek atmaksāta.

11.5. Biedrības biedri drīkst izdarīt papildus maksājumus ziedojumu veidā.

12. Finanšu līdzekļi un manta

12.1. Biedrībai var būt savi kustamie un nekustamie īpašumi un finanšu līdzekļi.

12.2. Biedrības finanšu līdzekļus veido:

– Iestāšanās nauda

– Biedru nauda;

– Valsts un pašvaldību dotācijas vai iemaksas;

– Fizisko u juridisko personu ziedojumi;

– Ieņēmumi no Biedrības saimnieciskās darbības;

– Biedrības dibināto komersantu peļņa Biedrības programmu finansēšanai;

– Citi ienākumi no finansēšanas avotiem, kas nav aizliegti ar likumu vai citiem normatīvajiem aktiem.

12.3.  Biedrības līdzekļus, saskaņā ar apstiprināto budžetu, lieto:

12.3.1. Statūtos noteikto mērķu īstenošanai;

12.3.2. Biedrības darbības nodrošināšanai.

12.4. Biedrībai var būt algoti štata un ārštata darbinieki. Štata un ārštata sarakstus un darbinieku algas apstiprina Valde.

13. Biedrības darbības izbeigšanās un likvidēšana

13.1. Biedrību var likvidēt ar Sapulces lēmumu, ja par to nobalso vismaz 2/3 klātesošo biedru.

13.2. Ja pieņemts lēmums par Biedrības likvidāciju, Sapulce uzdod to veikt Valdei vai ievēl īpašu likvidācijas komisiju 5-7 cilvēku sastāvā.

13.3. Pēc likvidācijas pabeigšanas likvidatori sasauc Biedrības sapulci un ziņo par rezultātiem, kā arī par likvidācijā iegūto līdzekļu sadali, pēc kā šī Sapulce pieņem lēmumu par Biedrības darbības izbeigšanu.

13.4. Par šīs pēdējās Sapulces lēmumu likvidators (Valde vai likvidācijas komisija) ziņo valsts iestādēm likumā noteiktajā kārtībā.

Statūti apstiprināti kopsapulcē Rīgā, 2002.gada 15. janvārī

Biedru pilnvarotās personas:

A.Matvejevs

A.Meibergs

R.Zaļais